Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 2018 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 2018 roku

2018-09-19 12:14

Zarządzenie Nr 0050.613.2018

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 18 września 2018 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z ustępem 9 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 1438) oraz § 3 uchwały nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4208), zarządzam:

§ 1

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie platformy internetowej – ankieta on-line.

  2. Konsultacje społeczne dotyczą nadania przez Radę Miejską Cieszyna rondu na skrzyżowaniu ulic Bobreckiej i Feliksa Hajduka nazwy: Rondo Księstwa Cieszyńskiego, nowo wybudowanej wschodniej części ulicy Feliksa Hajduka imienia Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, oraz rondu na skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Wojciecha Korfantego i nowo wybudowanej ulicy nazwy: Rondo Niepodległości. Usytuowanie rond i ulicy przedstawione są na załączniku graficznym.

  3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miasta Cieszyna.

  4. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 października 2018 roku, a termin ich zakończenia na dzień 10 października 2018 roku.

§ 2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie umieszcza się na stronie internetowej miasta Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Macura