Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

2019-10-11 09:24
Zarządzenie Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 października 2019 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), §3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208)
 
§ 1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 października 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 28 października 2019 roku.
 
§ 2
 
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
zbieranie uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionym do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
 
§ 3
 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.