Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.674.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.674.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

2019-10-11 09:03
Zarządzenie Nr 0050.674.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 października 2019 roku
 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz.U. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4208)    
 
§ 1
 
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyn w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna. 
 
 
§ 2
 
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 października 2019 roku do 31 października 2019 roku włącznie.
2. Przedmiot konsultacji, którym jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także udostępniony zainteresowanym w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie w pokoju  nr 103.
 
§ 3
 
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej ankiety na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz ankiety będzie dostępny w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 pok. nr 103, na stronie internetowej Cieszyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
3. Wypełnione formularze ankiety, o której mowa w ust. 1 należy składać w dniach od 21 października 2019 roku do 31 października 2019 roku:
1) osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 103, w godzinach  pracy tj. 7:00 do 15:00,
2) przesłać na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszynie (brana będzie pod uwagę data wpływu),
3) przesłać za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na adres e-mail: cuw@um.cieszyn.pl
 
 
§ 4
 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1. 
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.