Zarządzenie Nr 0050.678.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 października 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2018 »  Zarządzenie Nr 0050.678.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 października 2018 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018 - wsparcie dla osób potrzebujących - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.