Zarządzenie nr 0050.690.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.690.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących - działalność na rzecz integracji 'i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym