Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.727.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna Z dnia 28 października 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.727.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna Z dnia 28 października 2019 roku

2019-11-08 08:39

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r. , poz. 4208)

 

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku włącznie.
 2. Przedmiot konsultacji, którym jest projekt uchwały ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat zostanie zamieszczony na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także udostępniony zainteresowanym w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

§ 3

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej ankiety na formularzu stanowiącym załącznik da niniejszego zarządzenia.
 2. Formularz ankiety będzie dostępny w Żłobkach Miejskich w Cieszynie ul. Moniuszki 13, na stronie internetowej Cieszyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. Wypełnione formularze ankiety, o której mowa w ust. 1 należy składać w dniach od 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku:
 1. osobiście
  1. w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13 w godzinach pracy tj. 7.00 do 15.00,
  2. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

2) pocztą tradycyjną przesłać na adres: Żłobki Miejskie w Cieszynie ul. Moniuszki 13, 43-400 Cieszyn (brana będzie pod uwagę data wpływu korespondencji do Żłobków Miejskich).

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@zlobkimiejskie.pl

§ 4

Jednostką odpowiedzialną  za przeprowadzenie konsultacji są Żłobki Miejskie w Cieszynie, ul. Moniuszki 13

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Żłobków Miejskich w Cieszynie

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.