Zarządzenie Nr 0050.922.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.922.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.922.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2019 – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLIX/523/18 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2019.

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia i przyznaję dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w kwocie 436.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dom odzyskany” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia.

§ 2

Treść zarządzenia zamieszczam w dniu 31 grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki