Zarządzenie nr 0050.925.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie nr 0050.925.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.925.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 – prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLIX/522/18 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2019.

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie i przyznaję dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie w kwocie 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pod nazwą: Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlica Środowiskowa „Przytulisko”.

§ 2

Treść zarządzenia, zamieszczam w dniu 31 grudnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki