Zarządzenie nr 120.20.2019 Regulamin Płatnych Staży

Urząd od środka » Praca w urzędzie i jednostkach miejskich » Staże w urzędzie » Zarządzenie nr 120.20.2019 Regulamin Płatnych Staży

Zarządzenie Nr 120.20.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania płatnych staży w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 556)

§1

Wprowadzam Regulamin organizowania płatnych staży w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 120.22.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu organizowania płatnych staży studenckich w Urzędzie Miejskich w Cieszynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.