Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Opis ogólny:

      Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach:

 • I termin od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego
 • II termin od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

      Wniosek zawiera dane identyfikacyjne producenta rolnego składającego wniosek, powierzchnię użytków rolnych których jest posiadaczem oraz powierzchnię użytków rolnych których jest współposiadaczem (dzierżawa) określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku podatkowego, wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Do wniosku producent rolny dołącza:

 • faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w przypadku I terminu natomiast w II terminie faktury za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. składając wniosek:

a) w lutym  – faktury VAT za okres od września do stycznia
b) w sierpniu  – faktury VAT za okres od lutego do lipca

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
 • kserokopie zawartych umów dzierżawy oraz pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (część VIII wniosku), jeśli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego

Termin wypłaty:

      Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 • od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia, jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
  w terminie od dnia 1 lutego  do dnia 29 lutego;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października, jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

      Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Formularze i załączniki:

      Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opłaty:

      Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006r.; Nr 52, poz. 379)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2012r., Nr, poz. 87)

Dodatkowe informacje:

      Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Srebrna 2  pok. 5  tel. 33 479 42 82, 33 479 42 86