www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen
konsultacje

W okresie 9 listopada – 7 grudnia 2020 r. odbyły się warsztaty charrette jako etap pogłębionych konsultacji w ramach procedury sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej przeprowadzone przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism przy współpracy pracowni Terplan.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty odbyły się online – przy użyciu platformy zoom oraz transmisji na kanale youtube. W ramach warsztatów charrette dotyczących obszaru Śródmieścia Cieszyna miała miejsce prezentacja otwierająca warsztaty (na platformie YT obejrzało ją 185 użytkowników, zaś w sesji na zoom uczestniczyło około 35 osób), warsztaty eksperckie w formie 7 sesji (4 dni warsztatowe, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, grupy roboczej, zaproszonych ekspertów – skupiające od 35 do 50 uczestników podczas każdej z sesji), jak również 2 sesje warsztatowe z mieszkańcami i innymi użytkownikami obszaru Śródmieścia. W pierwszej sesji – 30 listopada – wzięło udział niemal 100, a w drugiej – 7 grudnia - prawie 60 aktywnych uczestników, a transmisję na kanale youtube obejrzały odpowiednio 143 i 104 osoby). Dodatkowo odbyło się spotkanie wewnętrzne z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, projektantów oraz WUOZ. Jego celem była weryfikacja wniosków z części eksperckiej warsztatów pod kątem uwarunkowań konserwatorskich.

Poniżej dostępne są prezentacje z warsztatów, które zawierają kompleksowe propozycje i wnioski dotyczące kierunków rozwoju poszczególnych części obszaru Śródmieścia:

I SESJA WARSZTATOWA - PREZENTACJA Z DNIA 30 LISTOPADA

- Link do prezentacji - http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen/media/prezentacja_30_11_2020.pdf
- Link do transmisji - https://www.youtube.com/watch?v=GEqkUo0GJM4

II SESJA WARSZTATOWA - PREZENTACJA Z DNIA 7 GRUDNIA

- Link do prezentacji - http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen/media/prezentacja_7_12_20.pdf
- Link do transmisji - https://www.youtube.com/watch?v=R9vHz5pxggc

Obszar Śródmieścia stanowi najbardziej wartościową część miasta, użytkowaną przez mieszkańców całego Cieszyna i cel odwiedzin turystycznych. Istotne jest określenie, w jakim kierunku Śródmieście powinno się rozwijać funkcjonalnie i komunikacyjnie, jakie obszary wymagają znaczącej poprawy zagospodarowania oraz w jaki sposób zapisy planistyczne mogą umożliwiać realizację określonej wizji rozwoju tego obszaru miasta, w tym kształtowanie nowej zabudowy.

Szczegółowo zbadano możliwości wprowadzenia nowych budynków, w tym uzupełniania pierzei ulic i określenia wysokości zabudowy, gabarytów, ustaleń dotyczących wytycznych urbanistycznych i architektonicznych z poszanowaniem zabytkowej tkanki miejskiej. Analizy dotyczące możliwości wprowadzenia nowej zabudowy wciąż trwają, a z racji iż prawie cały obszar Śródmieścia objęty jest wpisem do rejestru zabytków prowadzone są w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Jako główne kierunki kształtowania układu komunikacyjnego wskazano uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie stref zamieszkania i stref ograniczonej prędkości do 30km/h przy równoczesnej poprawie dostępu do komunikacji zbiorowej – wprowadzeniu dodatkowej linii komunikacyjnej często kursujących minibusów. Zakłada się ponadto realizację parkingów na obrzeżach Śródmieścia przy równoczesnym pełnym wykorzystaniu już istniejących większych parkingów, co umożliwi ograniczenie liczby miejsc postojowych w obszarze Śródmieścia. W tym celu powinna postawać lokalna polityka parkingowa. Umożliwi to spełnienie postulatów mieszkańców, aby ulice Śródmieścia były bezpieczniejsze, spokojniejsze, bardziej dostępne dla pieszych, rowerzystów, dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych, czy osób o ograniczonej mobilności. Dodatkowo powiększy to atrakcyjność Śródmieścia dla turystów. Oczywiście możliwości dostaw do sklepów czy lokali gastronomicznych muszą być uwzględnione i zapewnione.

W kierunkach rozwoju wskazano sposoby zwiększenia form zieleni na wiele sposobów i w wielu miejscach, m.in. poprzez wytworzenie parków kieszonkowych, wprowadzenie zieleni w ulicach, w miejscach gdzie była ona historycznie i gdzie jest to technicznie możliwe.

W ramach warsztatów wypracowano szczegółowe kierunki rozwoju dla trzech obszarów:

  • Zaproponowano przekształcenie strukturalno-funkcjonalne obszaru przy ul. Michejdy i ul. Czarny Chodnik z nową przestrzenią publiczną, zieloną „agorą” z prawdziwego zdarzenia, wokół której znalazłaby się główna część dawnego Zampolu – jako budynku usługowego, biurowego i administracyjnego, umożliwiającego pełnienie również funkcji co-workingowych, czy społecznych. Ponadto w takim położeniu lepszą ekspozycję i nowe możliwości funkcjonalne zyskałby budynek dawnej strzelnicy. Trzecią stronę placu stanowiłby nowy kwartał zabudowy mieszkaniowej, uzupełniając istniejącą historyczną zabudowę przy ul. Michejdy. „Zielona agora” przez ulice Kluckiego połączona jest z placem Teatralnym. Potrzeby parkingowe można rozwiązać poprzez budowę garażu wielokondygnacyjnego na terenie MZD i ZBM po północnej stronie terenu kolejowego. Aby umożliwić dalszą analizę i realizację tego postulatu, Burmistrz Miasta Cieszyna wraz z Radą podjęli decyzję o poszerzeniu granic sporządzenia MPZP.
  • Zaproponowano kompleksową propozycję przekształcenia alei Łyska w bulwar pieszo-jezdny, jako jeden z elementów uspokojenia ruchu. Forma nabrzeża Olzy powinna dawać poczucie kontaktu z rzeką, np. schody. Propozycja zakłada również przywrócenie świetności budynku Łaźni Cesarskiej z rozbudową i przekształceniem na cele hotelowe, usługowe, konferencyjne, weselne, czy gastronomiczne. Lepsze zagospodarowanie tego obszaru pozwoli na wyeksponowanie Młynówki oraz znacznie zwiększy atrakcyjność tzw. „Wenecji Cieszyńskiej”.
  • Na obszarze dawnego amfiteatru zasadne byłoby zlokalizowanie przestrzeni wielofunkcyjnej stanowiącej miejsce spotkań i rekreacji, spędzania wolnego czasu w zieleni, przestrzeni dedykowanej dla młodzieży szkolnej z możliwością zrealizowania parkingu podziemnego. Biorąc pod uwagę skomplikowane ukształtowanie terenu dawnego amfiteatru oraz konieczność rozplanowania jego poszczególnych nowych funkcji rozstrzygnięcia dotyczące szczegółów zagospodarowania terenu dawnego amfiteatru wymagają dalszych prac i pogłębionych analiz.

Część proponowanych kierunków rozwoju obszaru Śródmieścia będzie można uwzględnić w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak pozostała część postulatów, dla których nie ma możliwości wpisania ustaleń w dokumentach planistycznych, będzie mogła zostać zrealizowana przy pomocy dodatkowych narzędzi, programów operacyjnych, czy w ramach bieżących działań Urzędu Miasta po podjęciu decyzji strategicznych w określonych zakresach.

Całość wniosków warsztatowych oraz rozwinięcie rozwiązań wypracowanych na obecnym etapie zostaną zawarte w raporcie podsumowującym, który powstanie do końca kwietnia 2021r., natomiast w maju 2021 r. odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne.

Warsztaty Cieszyn
Archiwum
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

RODO