www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

HARMONOGRAM ISTOTNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM PROJEKTU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualnie są prowadzone prace związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Bielskiej, Z. Kossak Szatkowskiej, G. Morcinka, W. Kargera, Siennej. Prace nad sporządzeniem projektu planu zostały podzielone na dwa etapy:

Etap I: obejmuje czynności, które nie wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem tych czynności jest uzyskanie informacji w zakresie aktualnego i przyszłego funkcjonowania obszaru objętego sporządzaniem projektu planu przed wszczęciem formalnej procedury (ustawowej) jego sporządzania.

Etap II: obejmuje czynności, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określane jako procedura planistyczna. Poniżej przedstawiono harmonogram istotnych dla społeczeństwa czynności, jakie będą wykonywane w ramach ww. etapów wraz z planowanymi terminami, które w razie potrzeby będą aktualizowane. Celem harmonogramu jest zobrazowanie aktualnego stanu prowadzonych prac.

UWAGA: Kwadraciki z umieszczonym czerwonym znakiem akceptacji oznaczają, że dana czynność została wykonana lub jest w trakcie wykonywania.

ETAP I – ISTOTNE CZYNNOŚCI NIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wyszczególnienie czynności
Spotkanie otwarte
Planowany termin: 12.12.2017 r.
Zgłaszanie wniosków, opinii, propozycji sposobu zagospodarowania terenów objętych sporządzaniem planu Planowany termin: 22.12.2017 r.
Sposoby zgłaszania wniosków :
- facebook,
- poczta elektroniczna na stronie www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen,
- sposób tradycyjny (papierowy) na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1
Publikacja podsumowania ze spotkania otwartego.
Planowany termin: styczeń 2018 r.
Sposoby przekazania informacji:
- facebook,
- www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen,
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego.
Analiza zgłoszonych wniosków, opinii, propozycji sposobu zagospodarowania terenów objętych sporządzaniem planu.
Planowany termin: marzec 2018 r.
Warsztat planistyczny – przedstawienie wyników analizy zgłoszonych wniosków. Wspólna praca nad założeniami do projektu planu.
Planowany termin: marzec 2018 r.
Sposoby przekazania informacji:
- facebook,
- www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen ,
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego.
Raport podsumowujący całość przeprowadzonych konsultacji społecznych. Planowany termin: kwiecień 2018 r.
Sposoby przekazania informacji:
- facebook,
- www.umcieszyn.pl/zaplanujprzestrzen ,
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego.

ETAP: II ISTOTNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wyszczególnienie czynności
Rozpoczęcie formalnej procedury sporządzania projektu planu - publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zebranie formalnych wniosków do planu.
Termin wykonania czynności: kwiecień 2018 r.
Sposoby przekazania informacji:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- Wiadomości Ratuszowe, prasa lokalna,
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Zgłaszanie formalnych wniosków do planu.
Termin wykonania czynności: maj 2018 r.
Sposoby zgłaszania wniosków:
- tradycyjny (papierowy) na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1,
- elektronicznie: gmcieszyn@sekap.pl
Rozpatrzenie wniosków do planu oraz wykonanie projektu planu.
Termin wykonania czynności: listopad 2018 r.
Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
Termin wykonania czynności: listopad 2018 r.
Analiza uzyskanych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
Termin wykonania czynności: kwiecień 2019 r.
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz debata publiczna.
Planowany termin: czerwiec - lipiec 2019 r.
Miejsce wyłożenia:
- Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, pok. 216, II piętro,
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
Sposoby przekazania informacji o wyłożeniu:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- Wiadomości Ratuszowe, prasa lokalna,
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Zgłaszanie uwag do projektu planu.
Planowany termin: lipiec 2019 r.
Sposoby zgłaszania wniosków:
- tradycyjny (papierowy) na adres: Urząd Miejskie w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1,
- elektronicznie: umcieszyn@finn.pl
Analiza merytoryczna i rozpatrzenie zgłoszonych uwag do planu.
Planowany termin: lipiec - sierpień 2019 r.
Publikacja informacji o sposobie rozpatrzenia uwag.
Planowany termin: sierpień 2019 r.
Sposoby przekazania informacji:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne.
Wprowadzenie zmian do projektu planu w wyniku uwzględnienia uwag przez Burmistrza miasta Cieszyna.
Planowany termin: sierpień - wrzesień 2019 r.
Przekazanie projektu miejscowego planu do zagospodarowania przestrzennego Radzie Miejskiej Cieszyna do uchwalenia wraz z wykazem nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag.
Planowany termin: wrzesień 2019 r.

Pobierz raporty

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

RODO