Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 kwietnia 2018 r.

Archiwum Archiwum » Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 kwietnia 2018 r.

Data:2018-03-29 08:41

     

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmieniają się stawki opłaty za odpady komunalne w przypadku:

  • nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących osób, z zastrzeżeniem, że opłata wzrasta tylko w przypadku osób, które nie prowadzą segregacji odpadów. Osoby segregujące będą ponosić opłatę miesięczną, jak dotychczas, czyli:

- 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób  selektywny:

- 22,70 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

  • nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli takich na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

- stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,30 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,35 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 19,90 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 21,85 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,40 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 135,90 zł;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 549,10 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 760,50 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 056,20 zł.

 

- stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 14,70 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 15,95 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 25,90 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 28,30 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 52,30 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 174,90 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 710,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 983,35 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 365,70 zł.

 

  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku:

- 52,00 za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 68,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • opłatę za I kwartał 2018 r. należy wnosić do 15 kwietnia br. w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 1 kwietnia 2018 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim);

  • zmian stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2018 bez wezwania w termiach płatności tj.:

 

za II kwartał –   do dnia 15 lipca,

za III kwartał –   do dnia 15 października,

za IV kwartał –   do dnia 15 stycznia;

 

  • zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, ponieważ w tym przypadku nie nastąpił zmiana stawki opłaty za odpady;

  • zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Miasta Cieszyna wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Cieszynie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której należy zadeklarować opłatę obliczoną wg nowej stawki.

 

Wzrost opłaty podyktowany jest faktem, że obecne dochody budżetu miasta w oparciu o obowiązujące stawki (których wysokość została ustalona końcem roku 2015) są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Cieszyna. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2013-2017 z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wskazała na deficyt rzędu ok. 2 334 722,00 zł. Jednocześnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 723), określiło nowe wyższe jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowiskach. Zgodnie z tym rozporządzeniem stawki te będą wzrastać znacząco do 2020 r. Stawki te mają bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez gminy za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości.

Utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie zagrażało powiększającym się deficytem, który będzie wymagałoby pokrycia z budżetu miasta, co negatywnie wpływa na możliwość finansowania innych zadań samorządu gminnego.