www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM PROJEKTU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualnie Burmistrz Miasta Cieszyna prowadzi prace związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone na obszarze śródmieścia Cieszyna. Prace nad sporządzeniem projektu planu zostały podzielone na dwie części:

CZĘŚĆ I: obejmuje zaplanowane działania partycypacyjne, które nie wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ich celem jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem oraz zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnych decyzji w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

CZĘŚĆ II: obejmuje czynności formalne, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określane jako procedura planistyczna. Poniżej przedstawiono harmonogram istotnych dla mieszkańców działań, jakie będą podejmowane w ramach ww. etapów wraz z planowanymi terminami. Terminy mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane.

UWAGA: Kwadraciki z umieszczonym czerwonym znakiem akceptacji oznaczają, że dane działanie zostało zrealizowane, zaś zielony znak akceptacji oznacza, że działanie jest w trakcie realizacji.

I. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE

Wyszczególnienie działań
Spotkanie otwarte
Termin: 10.09.2020 r.
Przeprowadzenie badania ankietowego on line
Termin w okresie od.11.09.2020 do 30.09.2020
Publikacja raportu z badania: 27.10.2020 r.
Informacje:
- facebook,
- www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen
Publikacja raportu ze spotkania otwartego.
Termin: 5.10.2020 r.
Informacje:
- facebook,
- www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen ,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego.
Przeprowadzenie warsztatów projektowo-konsultacyjnych charrette
Planowany termin: od 16 do 20 listopada 2020 r.
Informacje:- facebook,
- www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen ,
- plakaty, prasa lokalna, Wiadomości Ratuszowe, www. gazetacodzienna.pl, ox.pl
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego.
Kompleksowy raport obejmujący Master Plan dla Śródmieścia Cieszyna podsumowujący warsztaty projektowo-konsultacyjne
Planowany termin: kwiecień 2020 r.
Informacje:
- facebook,
- www.umcieszyn.pl/zaplanujprzestrzen ,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego i warsztatów,
Spotkanie konsultacyjne
Planowany termin: maj 2021 r.
Informacje:
- facebook,
- Wiadomości Ratuszowe, prasa lokalna,
- www.umcieszyn.pl/zaplanujprzestrzen,
- portale: ox.pl, gazetacodzienn.pl
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego i warsztatów
Raport podsumowujący spotkanie konsultacyjne
Planowany termin: czerwiec 2021 r.
Informacje:
- facebook,
- www.umcieszyn.pl/zaplanujprzestrzen,
- bezpośrednio na adresy email zebrane podczas spotkania otwartego i warsztatów i spotkania konsultacyjnego

CZĘŚĆ II: ISTOTNE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wyszczególnienie działań
Rozpoczęcie formalnej procedury sporządzania projektu planu - publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zebranie formalnych wniosków do planu.
Termin: 25 września 2020 r.
Sposoby przekazania informacji:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- Wiadomości Ratuszowe, prasa lokalna,
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Zgłaszanie formalnych wniosków do planu.
Termin: od 25 września do 30 października 2020 r.
Sposoby zgłaszania wniosków:
- tradycyjny (papierowy) na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Rozpatrzenie wniosków do planu oraz wykonanie projektu planu
Planowany termin: czerwiec 2021 r.
Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
Planowany termin: luty 2022 r.
Analiza uzyskanych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
Planowany termin: marzec 2022 r.
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz debata publiczna.
Planowany termin: czerwiec 2022 r.
Miejsce wyłożenia:
- Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, pok. 216, II piętro,
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
Sposoby przekazania informacji o wyłożeniu:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne,
- Wiadomości Ratuszowe, prasa lokalna,
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Zgłaszanie uwag do projektu planu.
Termin do ustalenia
Sposoby zgłaszania wniosków:
- tradycyjny (papierowy) na adres: Urząd Miejskie w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1,
- elektronicznie: gmcieszyn@sekap.pl
Analiza merytoryczna i rozpatrzenie zgłoszonych uwag do planu.
Termin do ustalenia
Publikacja informacji o sposobie rozpatrzenia uwag.
Termin do ustalenia
Sposoby przekazania informacji:
- BIP → zagospodarowanie przestrzenne.
Wprowadzenie zmian do projektu planu w wyniku uwzględnienia uwag przez Burmistrza miasta Cieszyna.
Termin do ustalenia
Przekazanie projektu miejscowego planu do zagospodarowania przestrzennego Radzie Miejskiej Cieszyna do uchwalenia wraz z wykazem nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag.
Termin do ustalenia

Archiwum
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

RODO